No Place For a Child: Alternatives to imprisoning children in Cambodia

ចំណងជើងខាងក្រោមគឺគ្រាន់តែដើម្បីរៀបចំគំនិតនិងរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍នៅក្នុងដំណាក់កាលព្រាង

The report

No place for a child: Alternatives to imprisoning children in Cambodia ENGLISH

Read in English

This Life’s report No Place for a Child: Alternatives to imprisoning children in Cambodia calls for an acceleration of juvenile justice reform in Cambodia. 

Should a child be sent to prison for stealing a mobile phone? Detention should be a last resort for children. It is distressing and can have a long-lasting impact on the child’s physical and mental health, family relations, and their socio-economic prospects. 

In Cambodia, children who are detained are placed in adult prisons.

No Place for a Child: Alternatives to imprisoning children in Cambodia calls for the increased use of diversionary measures and alternatives to detention in Cambodia.

របាយការណ៍​

របាយការណ៍ជាភាសារខ្មែរ​

របាយការណ៍របស់អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថា៖ មិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់កុមារ៖ វិធីសាស្រ្ដដទៃជំនួសការដាក់កុមារកម្ពុជាក្នុងពន្ធនាគារ” អំពាវនាវឱ្យមានការពន្លឿនការកំណែទម្រង់យុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងប្រទេស។

តើគួរបញ្ជូនកុមារទៅពន្ធនាគារពីបទលួចទូរស័ព្ទដែរឬទេ? ការឃុំខ្លួនគួរតែជាមធ្យោបាយចុងក្រោយសម្រាប់កុមារ។ ការឃុំខ្លួនកុមារអាចបំបាក់ទឹកចិត្ត និងអាចជះឥទ្ធិពលយូរអង្វែងលើសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត ទំនាក់ទំនងគ្រួសារ និងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

នៅប្រទេសកម្ពុជា កុមារដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនត្រូវបានដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមនុស្សពេញវ័យ។

របាយការណ៍ “មិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់កុមារ៖ វិធីសាស្រ្ដដទៃជំនួសការដាក់កុមារកម្ពុជាក្នុងពន្ធនាគារ” អំពាវនាវឱ្យមានការបង្កើនការប្រើប្រាស់វិធានការនិងជម្រើសផ្សេងពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។


The short film

This short film was made for the National Launch of the UN Global Study on Children Deprived of Liberty in Cambodia that was held on 22 April 2021. In this short film, Sok (not his real name) describes his experience of being arrested and sent to prison. Sok was arrested when he was 16 for drug-related offenses. He spent 2 years in prison and was 18 when this short film was made in March 2021. While he was in prison, Sok participated in This Life Beyond Bars program.

ខ្សែភាពយន្តខ្លី

ខ្សែភាពយន្តខ្លីនេះត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ជាតិ អំពីលទ្ធផល នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី ការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពកុមារនៅកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ។ ក្នុងខ្សែភាពយន្ដខ្លីនេះ ប្អូនប្រុសសុខ (នេះមិនមែនជាឈ្មោះពិតរបស់គាត់ទេ)  បានពិពណ៌នាពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនពេលដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួន និងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ។ សុខត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលគាត់មានអាយុ១៦ឆ្នាំពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន។ គាត់បានចំណាយពេល២ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារ ហើយគាត់មានអាយុ១៨ឆ្នាំនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តខ្លីនេះត្រូវបានផលិតឡើងនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារ សុខបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចេញពីរបាំងជីវិត។


The children’s book / សៀវភៅកុមារ

Read in English / របាយការណ៍ជាភាសារខ្មែរ​


The program

This Life has worked extensively in Cambodian juvenile justice for over a decade. This experience has been used to develop a new program that will activate the recommendations of the report.

The program is called This Life Without Bars. Together with established programs This Life Beyond Bars and This Life With Choices, it will ensure a consolidated approach to juvenile justice reform in Cambodia. 

This Life Without Bars will provide case management for children and will also include education and training of those involved in the implementation of juvenile justice.

កម្មវិធី

អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អនីតិជននៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយ។ បទពិសោធន៍នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីថ្មី ដែលនឹងគាំទ្រដល់អនុសាសន៍របស់របាយការណ៍។

កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា៖ ជីវិតគ្មានរបាំង។ រួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលបានបង្កើតឡើងរួចមកហើយ កម្មវិធីជីវិតគ្មានរបាំង និង ជីវិតមានជម្រើស នឹងធានាបាននូវវិធីសាស្រ្តរួមមួយសម្រាប់កំណែទម្រង់យុត្តិធម៌អនីតិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កម្មវិធីជីវិតគ្មានរបាំងនេះនឹងផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងករណីសម្រាប់កុមារ ហើយនឹងរួមបញ្ចូលការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តយុត្តិធម៌អនីតិជន។

The investment

We are currently seeking funding partners to commence program activities. If you are interested to hear more or discuss the opportunity to collaborate please get in contact with us. Together we can create alternatives to imprisoning children in Cambodia.

Contact us below.

ការវិនិយោគ

យើងកំពុងស្វែងរកមូលនិធិដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធី។ ការវិនិយោគកាន់តែច្រើន នឹងជួយកុមារកាន់តែច្រើនអោយនៅឆ្ងាយពីពន្ធនាគារមនុស្សពេញវ័យនៅកម្ពុជា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនោយោគលើកម្មវិធីនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ការសហការណ៍គ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយបង្កើតវិធីសាស្រ្តជួយកុមារផ្សេងពីការដាក់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារ។

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំខាងក្រោម។

Contact us using the form below / ទំនាក់ទំនងតាមទម្រង់ខាងក្រោម

អ្នកក៏អាចផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល  contact@thislife.ngo បានដែរ។

    Name

    Email address    Tell us a bit more, or add your address here if you'd like to receive a hard copy of No Place For a Child


    You are also welcome to send us a direct email. Our address is contact@thislife.ngo